Adres: UL.SYNÓW PUŁKU 2, 01-354 WARSZAWA.

Zajęcia

  • Wyrównywanie braków szkolnych

Dzieci codziennie mają możliwość odrabiania lekcji. W placówce mają zapewnione pomoce naukowe oraz wsparcie wychowawców i wolontariuszy, którzy pomagają w zrozumieniu zadań, przygotowaniu do sprawdzianu, wyrównaniu zaległości oraz motywują do samodzielnej pracy. Dzięki w/w działaniom dzieci wyrabiają w sobie nawyk odrabiania lekcji, uczą się systematyczności
i samodzielności.

  • Zajęcia kulinarne

Wśród wielu zajęć prowadzonych w naszej placówce najchętniej wszyscy uczestniczą w zajęciach kulinarnych. Lubią je zarówno dzieci starsze jak i maluchy. Podczas przygotowywania różnorodnych „pyszności” dzieci rozwijają swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywania się niezbędne w dorosłym życiu.

W trakcie zajęć szczególną uwagę zwracamy na: poznawanie prawidłowych zasad żywienia, przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków oraz zapoznanie się z różnorodnymi technikami kulinarnymi.

            Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja smakowitości.

  • Zajęcia artystyczne

Poprzez zajęcia artystyczne dzieci poznają różne techniki plastyczne jak
i techniczne. Wykonujemy biżuterię (z koralików, sznurków, łańcuszków, gumek), kolaże, orgiami, ozdoby okolicznościowe itp. Uczymy się zginać papier, robić wycinanki, posługiwać się cążkami, szyć, zaplatać sznurki itp. Dzieci na zajęciach ćwiczą motoryką małą, tak ważną podczas nauki pisania.

Prace dzieci nie są oceniane, gdyż naszym podstawowym celem jest rozwijanie u nich umiejętności manualnych, ćwiczenie dokładności, cierpliwości
i skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.

Szczególnie ważna dla naszych podopiecznych jest możliwość zabrania do domu prac wykonanych przez siebie.

  • Zajęcia grupowe z elementami psychoedukacyjnymi

Celem w/w zajęć jest wspieranie dzieci w ich rozwoju społecznym. Poprzez zabawę uczymy się współpracować w grupie, rozwiązywać konflikty, radzić sobie
z przegraną. Ćwiczymy również pewność siebie, pracujemy nad poczuciem własnej wartości i samooceną. Dzieci w bezpiecznych warunkach, ze znaną sobie grupą, uczą się zasad współżycia w społeczeństwie oraz konsekwencji wynikających z ich zachowania zarówno negatywnych jak i pozytywnych.

Dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach gdyż mają one postać zabawy.

  • Gry i zabawy swobodne

Nasza placówka zaopatrzona jest w wiele gier planszowych, materiałów plastycznych, sprzęt sportowy. Dzieci mają możliwość wykorzystywać te zasoby
i realizować własne pomysły na spędzanie czasu. Naszym celem jest nauka samodzielności wśród naszych podopiecznych i umiejętności konstruktywnego spędzania czasu. Realizując ten cel dajemy dzieciom przestrzeń i możliwość wypowiadania własnych pomysłów oraz wprowadzania ich w życie.

Dzieciaki wybierając gry planszowe, przygotowując zajęcia sportowe czy koordynując konkursu kulinarny wyrabiają w sobie świadomość wpływu własnych zachowań na daną sytuację, ale także i na inne osoby.

  • Dożywianie

W ramach naszych zajęć zapewniamy również posiłek w postaci podwieczorków. Są to proste dania przygotowywane przez dzieci i wychowawców. Podczas podwieczorku dzieci siadają razem, uczą się zachowania przy stole, kultury jedzenia. Przygotowując posiłek ćwiczą posługiwanie się narzędziami kuchennymi, dbania porządek i higienę pracy, a przede wszystkim przygotowywania prostych
i smacznych dań.

  • Zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone indywidualnie lub w parach skierowane są do dzieci i młodzieży posiadającej stwierdzone ryzyko lub rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się pod postacią dysleksji, dysortografii, dysgrafii lub trudności w zakresie nauki matematyki, utrudniające im realizację zadań z zakresu podstawy programowej.

W związku z występowaniem trudności związanych z SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) uczestnicy zajęć ćwiczą czytanie ze zrozumieniem (w zakresie różnych przedmiotów szkolnych), doskonalą technikę czytania (język ojczysty oraz język angielski i niemiecki), ćwiczą logiczne myślenie, uczą się sporządzać notatki, poznają różnorodne metody i techniki ułatwiające uczenie się, pracują nad usprawnianiem funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotorycznych.

  • Konsultacje z rodzicami/opiekunami

W ramach działalności naszej placówki pracujemy również z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych, wspierając ich w procesie opiekuńczo- wychowawczym.

Prowadzimy spotkania indywidualne, podczas których rodzice otrzymują informację dotyczącą funkcjonowania dziecka w placówce, udzielane są wskazówki do pracy w domu. Wzmacniamy pozytywne relacje w rodzinie oraz świadomość rodzicielską.

Współpraca działań wychowawców i rodziców to lepsze funkcjonowanie dziecka.

Zajęcia realizowane w ramach współpracy
z Fundacją "Naszym Dzieciom"

Współpracujemy z

TPD BEMOWO:

ul.Synów Pułku 2,
01-354 Warszawa.
Telefon: 22 664 32 14
E-mail: sow-tpd@o2.pl

Copyright © 2019. All rights reserved.     [   Polityka prywatności   ]     [   Nipnet   ]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Nipnet - Projekt i wykonanie  nipnet.pl