Terapie pedagogiczne

Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki to specjalistyczne i kompleksowe oddziaływania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi,
które ujawniają różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. W konsekwencji prowadzących do niepowodzeń szkolnych. Terapia przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju sprawności grafomotorycznej, manipulacyjnej, sprawności językowej i komunikacyjnej, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, deficyty te
utrudniają im nabywanie wiedzy i umiejętności.

Cel ogólny projektu:
Zwiększenie dostępności do pomocy pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu społecznym w szkole dla dzieci z Dzielnicy Warszawa Bemowo z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompensowanie i korekta zaburzonych funkcji rozwojowych dziecka w ramach zajęć.

Cele szczegółowe zadania:
• kompensowanie braków w zakresie występujących trudności w uczeniu się poprzez stosowanie odpowiednich technik i ćwiczeń
• motywowanie do podejmowania kolejnych działań i doskonalenie osiągnięć poprzez nagradzanie, wzmacnianie prawidłowych zachowań
• rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, wzrostu motywacji do nauki, poprzez pozytywną informację zwrotną
• wsparcie rodziców i poszerzanie ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie informacji o trudnościach dziecka i wskazówek do pracy z dzieckiem
• usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, wydłużenie koncentracji uwagi poprzez różne rodzaje ćwiczeń
• uczenie planowania, korygowania swojej pracy poprzez ćwiczenie tych umiejętności i motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń
• wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej i orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni poprzez różnorodne karty pracy i ćwiczenia grafomotoryczne
• relaksacja i zmniejszenie napięcia mięśniowego i emocjonalnego poprzez  różnorodne ćwiczenia, karty pracy

Program ma pozytywnie wpłynąć na uczniów i przezwyciężyć u nich trudności w nauce.
Realizacja zajęć poza szkołą w miłej atmosferze wzmacniająca wiarę we własne możliwości i umiejętności daje dziecku  szansę na sukces na polu edukacyjny.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Joanna
Wychowawca
Terapia pedagogiczna dla dzieci z opiniami/orzeczeniami

Terapia pedagogiczna: z języka polskiego (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) i z matematyki (dyskalkulia i specyficzne  trudności w uczeniu się matematyki)

Cel główny:

  • Zapewnienie dostępu do zajęć specjalistycznych w formie terapii pedagogicznej dzieciom i młodzieży

Cele szczegółowe:

  • Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub z niepełnosprawnością
  • Korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji (m.in. percepcyjnych, słuchowych, motorycznych) dziecka
  • Wzrost umiejętności edukacyjnych – wyrównywanie braków w umiejętnościach dziecka wynikających z braku systematycznej i  długofalowej pracy dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji wynikających z trudności przejawianych przezdziecko

Opis działania:
Zajęcia prowadzone długofalowo (minimum rok szkolny), indywidualnie lub w parze (w zależności od przejawianych przez dziecko trudności i możliwości) po wcześniejszym wstępnym rozpoznaniu trudności i możliwość dziecka na podstawie stosownej dokumentacji, własnej obserwacji oraz nawiązaniu relacji bezpiecznej i przyjaznej dziecku. Działania w ramach projektu będą
obejmowały realizacją ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności w zakresie uczenia się i matematyczne, przeplatanych grami edukacyjnymi i ćwiczeniami grafomotorycznymi. Zakończone zostaną podsumowaniem w postaci informacji zwrotnych od uczestników zajęć i ich rodziców, pedagogów. Każde zajęcia będą trwały 60 minut i będą obejmowały etap pracy wstępnej (utrwalenie poznanych wiadomości, zdobytej wiedzy), właściwej (ćwiczenia i zadania korygujące trudności dziecka oraz wyposażające go w nowe umiejętności) i końcowej (podsumowanie zdobytych umiejętności). Bieżąca praca z dzieckiem będzie uzupełniona o systematyczny kontakt z rodzicem dziecka polegający na wymianie spostrzeżeń i udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Joanna
Wychowawca
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.