Nasz status

STATUT

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W związku z art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887  z późniejszymi zmianami)

oraz § 8 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ustala się statut niepublicznej placówki wsparcia dziennego

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD

Ul. Synów Pułku 2 w Warszawie

…………………………………………………………………………………….

 

Cele, zadania i nazwa ogniska

 

 1. 1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zwane dalej „ŚOW TPD” jest niepubliczną placówką wparcia dziennego o charakterze profilaktycznym, mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. ŚOW TPD wykorzystuje będące w jego dyspozycji środki, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych, a w szczególności:
 2. podejmuje równoległą pracę z dzieckiem i rodziną,
 3. prowadzi działalność środowiskową na rzecz dziecka i rodziny,
 4. przestrzega zasady respektowania dobra dziecka i poszanowania jego praw,
 5. w wyborze metod pracy z wychowankami, preferuje samorządność i przygotowanie wychowanków do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji.

 

 1. 2. ŚOW TPD tworzy się dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat z utrudnioną socjalizacją, z deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujących się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją lub uzależnieniem.
 2. 3. ŚOW TPD sprawuje opiekę częściową polegającą na uzupełnianiu tych funkcji rodziny, które nie mogą być prawidłowo wypełniane w określonym czasie, bądź zakresie.
 3. 4. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki jest placówką wsparcia dziennego.

5.Ze względu na metody, specyfikę i treści  działania, w odniesieniu do dzieci zagrożonych uzależnieniem, realizuje wszystkie funkcje świetlicy socjoterapeutycznej.

 1. 6. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:
 2. a) opiekuńczej,
 3. b) specjalistycznej,
 4. c) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 5. 7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD może realizować wszystkie wymienione formy pracy.

 

 1. 1. ŚOW TPD jest utworzone, prowadzone i nadzorowane przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zwany dalej „organem prowadzącym” z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1a/13.
 2. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień nadzoru określonego odrębnymi przepisami, sprawowanego przez upoważnione organy samorządowe.

 

Do zadań ŚOW TPD należy pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych oraz wyrównywaniu deficytów rozwojowych a w szczególności:

 

 1. 1. W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych ŚOW TPD:
 1. 2. Ponadto organ prowadzący zapewnia ŚOW TPD możliwość korzystania z:

 

 1. 1. Nazwa ŚOW TPD brzmi: „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. ŚOW TPD może posiadać nazwę własną.
 2. 2. Na tablicy urzędowej umieszcza się nazwę:

 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Oddział Dzielnicowy Warszawa Bemowo

01 – 354 Warszawa, ul. Synów Pułku 2

 

 1. 3. Na stemplach, w korespondencji i dokumentach ŚOW TPD używa się nazwy:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Dzielnicowy Warszawa Bemowo

01 – 354 Warszawa, ul. Synów Pułku 2

 

 

Organy Ogniska

 

 1. 1. Organami ŚOW TPD są:

 

 1. 1. Kierownika ŚOW TPD powołuje i odwołuje organ prowadzący.

2.Kierownik kieruje pracą ŚOW TPD, jest przełożonym wszystkich pracowników, a w szczególności:

 1. arkusz organizacyjny ŚOW TPD,
 2. zakresy obowiązków pracowników,
 3. roczny plan pracy ŚOW TPD,
 4. sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej ŚOW TPD.
 5. 3. Kierownik dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność ŚOW TPD, w szczególności odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej, ponosi odpowiedzialność za majątek ŚOW TPD.
 6. 4. Kierownik, w realizacji swoich zadań, współpracuje z organami ŚOW TPD, organem prowadzącym, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organami samorządowymi, w zakresie wynikającym z upoważnienia organu prowadzącego oraz z instytucjami i organizacjami mogącymi nieść pomoc dziecku i rodzinie.

 

W ŚOW TPD działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

 1. Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „zespołem” jest kolegialnym organem powołanym do rozważania, opiniowania, rozstrzygania, w granicach swoich kompetencji, spraw związanych z realizacją regulaminowych celów i zadań ŚOW TPD, w szczególności dotyczących wychowania, opieki, eliminacji zaburzeń zachowania wychowanków.

W skład zespołu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ŚOW TPD oraz instruktorzy i inne osoby biorące udział w realizacji celów, zadań i autonomicznych programów ŚOW TPD

 1. Członków zespołu obowiązuje tajemnica służbowa w sprawach, których ujawnienie może naruszyć dobra osobiste innych osób.
 2. W zebraniach zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym wolontariusze oraz inne osoby; przedstawiciele sądu, Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, właściwych ze względu na miejsce położenia ŚOW TPD zapraszane przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek zespołu.

 

 1. Do kompetencji stałego zespołu, o którym mowa w § 8 należy:
 1. wniosków kwalifikacyjnych i rekwalifikacyjnych
 2. innych wniosków w sprawach wychowanków.
 3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co pół roku.

 

 1. 1. W ŚOW TPD działa samorząd wychowanków, zwany dalej „samorządem”.
 2. 2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie ŚOW TPD.
 3. 3. Zasady tworzenia, wybierania i zmiany władz samorządu określa kodeks uchwalony przez ogół wychowanków. Kodeks samorządu jest integralną częścią regulaminu ŚOW TPD.
 4. 4. Samorząd poprzez swoich przedstawicieli może przedkładać kierownikowi oraz kadrze opiekuńczo-wychowawczej opinie, wnioski i inicjatywy dotyczące:
 1. 5. Samorząd reprezentuje ŚOW TPD w wojewódzkim sejmiku samorządowym środowiskowych ognisk wychowawczych oraz innych przedstawicielskich organach samorządowych ognisk.

 

Organizacja ŚOW TPD

 

 1. 1. W celu realizacji zadań statutowych, zgodnie ze standardami opieki i wychowania określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ŚOW TPD jako placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej zapewnia:
 1. 2. W miarę potrzeby i posiadanych środków, ŚOW TPD organizuje inne formy działalności statutowej uwzględnione w regulaminie i planie pracy ŚOW TPD np. grupy młodzieżowe, a ponadto bierze udział w imprezach, akcjach i programach inicjowanych i organizowanych przez ogniwa TPD i KKWR.

 

 1. 1. Organizację ŚOW TPD określa opracowany odrębnie regulamin, który uwzględniając specyfikę i warunki pracy, w szczególności zawiera:
 1. 2. Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 3, opracowuje kierownik ŚOW TPD w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. 3. Rozkład dnia i plan zajęć ustala kierownik z uwzględnieniem:
 1. 4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem ŚOW TPD oraz z zasadami działania i organizowania placówek opiekuńczo-wychowawczych określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. 1. Podstawą organizacji pracy ŚOW TPD w danym roku jest arkusz organizacji ogniska opracowany przez kierownika (według wzoru dla ognisk TPD), nie później niż do 15 stycznia, zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. 2. W arkuszu organizacji uwzględnia się wszystkie formy działalności przewidywane w następnym roku kalendarzowym. Zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników ogniska, ogólną liczbę godzin dla poszczególnych form działalności finansowanej przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć finansowanych z innych źródeł.

 

 1. 1. ŚOW TPD jest czynne w ciągu całego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 4 godziny dziennie.
 2. Każdorazowa zmiana czasu pracy ŚOW TPD wymaga zatwierdzenia przez organ prowadzący.

 

 1. 1. Wychowankowie ŚOW TPD podzieleni są na:
 1. 2. Grupę wychowawczą prowadzi wychowawca.
 2. 3. Zasady podziału na grupy określa regulamin.
 3. 4. Zajęcia w zespołach zainteresowań i zespołach specjalistycznych

organizowane są w danym roku szkolnym w wymiarze zatwierdzonym, zgodnie z arkuszem organizacji i pozyskanymi  środkami finansowymi.

 1. 5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 prowadzą odpowiednio: instruktor posiadający odpowiednie umiejętności oraz pedagog, psycholog lub inny specjalista posiadający odpowiednie przygotowanie.

 

 1. 1. Uczestnictwo wychowanków w zajęciach zespołów zainteresowań jest dobrowolne.
 2. 2. Zajęcia specjalistyczne organizowane są dla wychowanków zakwalifikowanych przez zespół kwalifikacyjny.
 3. 3. Uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych jest obowiązkowe i trwa do czasu uzyskania istotnej i trwałej poprawy.

 

 1. 1. W zorganizowanych formach zajęć prowadzonych przez ŚOW TPD mogą uczestniczyć, za zgodą prowadzącego, dzieci spoza placówki.
 2. 2. Regulamin określa zasady prowadzenia zajęć „otwartych” dla dzieci, rodziców, nauczycieli i innych zaproszonych gości.

 

W dniach wolnych od zajęć szkolnych ŚOW TPD organizuje, według odrębnych planów pracy (programów) biwaki, imprezy kulturalne, sportowe i plenerowe.

 

 1. 1. Wychowankowie ŚOW TPD uczestniczący w zajęciach pozostają pod opieką prowadzącego zajęcia wychowawcy, instruktora, pedagoga, psychologa lub wolontariusza jeśli posiada on stosowne upoważnienia do sprawowania opieki.
 2. 2. W czasie biwaków, wycieczek, kolonii i obozów kierownik ŚOW TPD zapewnia dzieciom, w zakresie stosownym do rzeczywistych potrzeb, opiekę całodobową.

 

 1. 1. ŚOW TPD może przyjmować, za zgodą organu prowadzącego, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub staże pedagogiczne.
 2. 2. Podstawą przyjęcia na praktykę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy kierownikiem ŚOW TPD, a osobą odbywającą praktykę lub staż.
 3. 3. Kierownik ŚOW TPD może ustalić odpłatność za odbywanie praktyki lub stażu.

 

Wychowankowie

 

W sprawie przyjęcia dzieci do ŚOW TPD mogą występować osoby fizyczne lub prawne, a w szczególności: rodzice, same dzieci, pedagog szkolny, kurator sądowy, pracownik służby socjalnej, straży miejskiej, policji, jeśli  stwierdzą, że dziecku i rodzinie potrzebna jest pomoc oferowana przez Ognisko.

Praca z wychowankami i jego rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności.

 

 1. 1. Do ŚOW TPD przyjmowane są dzieci po wyrażeniu przez ich rodziców zgody na uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w placówce. Podstawą przyjęcia do ŚOW TPD jest decyzja Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji wychowanka.
 2. 2. Do zadań Zespołu należy m.in.:

1) przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji kandydatów,

2) analiza dokumentacji kandydata (opinii, wywiadów, dokumentów szkolnych i innych),

3) propozycja zakresu i rodzaju pomocy świadczonej przez ŚOW TPD,

4) ustalenie długości próbnego pobytu dzieci w ŚOW TPD,

5) ocena realizacji planu indywidualnej pracy z wychowankiem.

 1. 3. Przewodniczącym Zespołu jest kierownik ŚOW TPD. Skład Zespołu i zasady działania określa regulamin ŚOW TPD.

 

 1. 1. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny chyba, że do placówki skieruje sąd.
 2. 2. Wychowanek może być przyjęty do ŚOW TPD na okres próbny nie przekraczający 6 tygodni.
 3. 3. Pobyt w ŚOW TPD trwa, w zasadzie, do czasu osiągnięcia poprawy sytuacji wychowanka i osiągnięcia trwałych, pozytywnych zmian w jego zachowaniu.
 4. 4. O skreśleniu z listy wychowanków decyduje Zespół ds. okresowej oceny sytuacji wychowanka.
 5. 5. Małoletni wychowankowie opuszczający ŚOW TPD oraz inne dzieci spoza ŚOW TPD, korzystające z jego świadczeń, mogą być wpisane na „listę koleżeńską”.

6.Wychowankowie wpisani na listę koleżeńską nie są wliczani do stanu liczbowego ogniska. Mają oni prawo do udziału w wybranych zajęciach, uroczystościach oraz korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez ŚOW TPD.

 1. 7. Pełnoletni wychowankowie, zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i umiejętnościami mogą być wolontariuszami, a w wypadku ubiegania się o zatrudnienie w ŚOW TPD, powinni korzystać z prawa pierwszeństwa.

 

 1. 1. Wychowankowie są współgospodarzami ŚOW TPD, uczestniczą w procesie wychowania i organizacji życia w ŚOW TPD. Prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin ŚOW TPD, uwzględniając prawa wychowanków do:

 

 1. 2. Wychowanek, wyrażając zgodę na pobyt w ŚOW TPD przyjmuje następujące obowiązki:

 

 

 1. 1. W ŚOW TPD stosowany jest system nagród i kar wypracowywany wspólnie z wychowankami, który jest im znany i pozostaje w dostępnym dla nich miejscu.
 2. 2. W ustaleniu systemu, o którym mowa w ust.1, ŚOW TPD przestrzega zasady, aby kary nie naruszały godności osobistej i praw wychowanka.

 

1.Wychowankowie powyżej 17 roku życia, opuszczający ŚOW TPD, a wymagający dalszej pomocy i wsparcia, tworzą „grupy młodzieżowe”, które pracują według odrębnego rozkładu dnia i planu zajęć w tygodniu.

 1. 2. Wychowankowie, o których mowa w ust.1 korzystają z wybranych świadczeń ogniska na zasadzie indywidualnych kontraktów. W zależności od zakresu świadczeń, pozostają na stanie ŚOW TPD, bądź wpisywani są na listę koleżeńską.

 

 1. 1. Pełnoletni wychowankowie mogą tworzyć przy ŚOW TPD klub dorosłych wychowanków.
 2. 2. Zakres i zasady działania klubu dorosłych wychowanków uzgodnione są w umowie z kierownikiem ŚOW TPD.

 

Pracownicy

 

1.W ŚOW TPD zatrudnia się pracowników:

 

1.Wychowawca prowadzi grupę wychowawczą oraz sprawuje opiekę nad powierzonymi wychowankami, a w szczególności:

 

 1. 2. Szczegółowe zadania wychowawcy określa indywidualny zakres czynności opracowany przez kierownika placówki.

 

 1. 1. Do obowiązków pedagoga, psychologa, specjalistów oraz instruktorów, o których mowa w § 29 zgodnie z przygotowaniem i powierzonymi obowiązkami należy:

 

Dokumentacja

 

 1. 1. ŚOW TPD prowadzi dokumentację pobytu wychowanków według wzorów i zasad zatwierdzonych przez organ prowadzący, a w szczególności:
 1. 2. Rodzaje i wzory oraz wykaz obowiązującej dokumentacji finansowej opracowuje organ prowadzący.
 2. 3. Dokumentację po zlikwidowanym ŚOW TPD przejmuje organ prowadzący.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. 1. Organ prowadzący może tworzyć terenowe (np. miejskie, powiatowe, gminne lub inne) zespoły środowiskowych ognisk wychowawczych, mające charakter centrów albo ośrodków pracy środowiskowej.
 2. 2. Pracę ośrodków koordynuje organizator pracy opiekuńczo – wychowawczej TPD, zwany dalej „koordynatorem”.
 3. 3. Zakres pracy koordynatora i upoważnienia zwierzchnie w stosunku do ognisk określa indywidualnie organ prowadzący.

 

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.