Terapia pedagogiczna dla dzieci z opiniami/orzeczeniami

Terapia pedagogiczna: z języka polskiego (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) i z matematyki (dyskalkulia i specyficzne  trudności w uczeniu się matematyki)

Cel główny:

  • Zapewnienie dostępu do zajęć specjalistycznych w formie terapii pedagogicznej dzieciom i młodzieży

Cele szczegółowe:

  • Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub z niepełnosprawnością
  • Korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji (m.in. percepcyjnych, słuchowych, motorycznych) dziecka
  • Wzrost umiejętności edukacyjnych – wyrównywanie braków w umiejętnościach dziecka wynikających z braku systematycznej i  długofalowej pracy dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji wynikających z trudności przejawianych przezdziecko

Opis działania:
Zajęcia prowadzone długofalowo (minimum rok szkolny), indywidualnie lub w parze (w zależności od przejawianych przez dziecko trudności i możliwości) po wcześniejszym wstępnym rozpoznaniu trudności i możliwość dziecka na podstawie stosownej dokumentacji, własnej obserwacji oraz nawiązaniu relacji bezpiecznej i przyjaznej dziecku. Działania w ramach projektu będą
obejmowały realizacją ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności w zakresie uczenia się i matematyczne, przeplatanych grami edukacyjnymi i ćwiczeniami grafomotorycznymi. Zakończone zostaną podsumowaniem w postaci informacji zwrotnych od uczestników zajęć i ich rodziców, pedagogów. Każde zajęcia będą trwały 60 minut i będą obejmowały etap pracy wstępnej (utrwalenie poznanych wiadomości, zdobytej wiedzy), właściwej (ćwiczenia i zadania korygujące trudności dziecka oraz wyposażające go w nowe umiejętności) i końcowej (podsumowanie zdobytych umiejętności). Bieżąca praca z dzieckiem będzie uzupełniona o systematyczny kontakt z rodzicem dziecka polegający na wymianie spostrzeżeń i udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Agata
Prowadzący terapię pedagogiczną
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.