Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki to specjalistyczne i kompleksowe oddziaływania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi,
które ujawniają różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. W konsekwencji prowadzących do niepowodzeń szkolnych. Terapia przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju sprawności grafomotorycznej, manipulacyjnej, sprawności językowej i komunikacyjnej, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, deficyty te
utrudniają im nabywanie wiedzy i umiejętności.

Cel ogólny projektu:
Zwiększenie dostępności do pomocy pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu społecznym w szkole dla dzieci z Dzielnicy Warszawa Bemowo z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompensowanie i korekta zaburzonych funkcji rozwojowych dziecka w ramach zajęć.

Cele szczegółowe zadania:
• kompensowanie braków w zakresie występujących trudności w uczeniu się poprzez stosowanie odpowiednich technik i ćwiczeń
• motywowanie do podejmowania kolejnych działań i doskonalenie osiągnięć poprzez nagradzanie, wzmacnianie prawidłowych zachowań
• rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, wzrostu motywacji do nauki, poprzez pozytywną informację zwrotną
• wsparcie rodziców i poszerzanie ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie informacji o trudnościach dziecka i wskazówek do pracy z dzieckiem
• usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, wydłużenie koncentracji uwagi poprzez różne rodzaje ćwiczeń
• uczenie planowania, korygowania swojej pracy poprzez ćwiczenie tych umiejętności i motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń
• wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej i orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni poprzez różnorodne karty pracy i ćwiczenia grafomotoryczne
• relaksacja i zmniejszenie napięcia mięśniowego i emocjonalnego poprzez  różnorodne ćwiczenia, karty pracy

Program ma pozytywnie wpłynąć na uczniów i przezwyciężyć u nich trudności w nauce.
Realizacja zajęć poza szkołą w miłej atmosferze wzmacniająca wiarę we własne możliwości i umiejętności daje dziecku  szansę na sukces na polu edukacyjny.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Joanna
Wychowawca
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.